Available courses

ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริการในสาขาวิชาที่เรียน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญา

ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สำคัญ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ฝากทรัพย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอม การพนันขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท สมาคม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ กฏหมายสงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ พระราชบัญญัติการขนส่ง พระราชบัญญัติโรงแรม กฏหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง กฏหมายภาษีอากรและศุลกากร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กฏหมายสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งการให้ความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว

ศึกษา และปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกำหนดการ เชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยที่มีผลระทบต่อสุขภาพของการทำงาน วางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีสุขภาวะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์  ส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยการออกแบบและจัดกิจกรรมนันทนาการตามหลักการ นำหลักการมีน้ำใจนักกีฬาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะคุณภาพชีวิตที่ดี ทักษะจัดการปัญหาชีวิต โดยเน้นกระบวนการคิดแบบสัมมาทิฐิ หลักพุทธจิตวิทยา ตระหนักในคุณค่าตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม และ ตระหนักถึงความสุขและปลอดภัยในการทำงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์  กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน  การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประอบอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ไทยและสังคมโลก

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางหลกั เศรษฐศาสตร์อุปสงค์อุปทาน ภาวะดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การร่าง และการพิมพ์ การจัดเก็บ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม ศาลแรงงาน วิธีพิจารณาความแรงงาน ฯลฯ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

English for Tourism (Sunday 181) ปวส. 181

ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตนตามคำ ปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมและทำ ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมและทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

ปฏิบัติเกี่ยวกับ  พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่่วัยรุ่น  การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ  การแสดงออกทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ  สังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่


ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือก และปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรค และอุบัติภัยที่ีเกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศ สัญญาเฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขาย เช่าซื้อ จ้างทำของ รับส่งของ การยืม การค้ำประกัน การจำนอง-จำนำ การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความสารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจาก สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความอธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติย่อ การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  การนำเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน  การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อสื่อสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ  และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศษสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีสารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

 ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหน้าที่พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุทธิ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์  เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ  และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ประเภทของสินค้า แหล่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การจัดส่งมอบสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การนำเสนอ และการสาธิต การส่งเสริมการขายวิเคราะห์คู่แข่งขันทางการตลาด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างความร่วมมือการประสานงาน และการทำงานเป็นทีมในการปฏิบัติงานขององค์กรขาย กระบวนการสร้างความร่วมมือ และทีมงานขาย หลักการประสานงาน การสร้างแรงจูงใจในทีมงานขาย การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปฏิบัติงานขาย ติดตามและประเมินผลการทำงานเป็นทีม การสร้างขวัญและกำลังใจของทีมงานขายเพื่อพัฒนาและยกระดับการเป็นทีมงานขายที่ดี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการการจัดการร้านค้าสมัยใหม่ร้านค้าออนไลน์แนวโน้มธุรกิจสมัยใหม่กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับร้านค้าสมัยใหม่การออกแบบตกแต่งร้านค้า การจัดการผลิตภัณฑ์ราคา และการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทัลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์


ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดบริการ คุณสมบัติของพนักงานบริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า กระบวนการตัดสินใจซื้อ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า แนวคิดการสร้างสรรค์ตราสินค้า วิธีการสร้างตราสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการสร้างตราสินค้า เครื่องมือทางการตลาดในการสร้างตราสินค้า ข้อบังคับและกฎหมายการสร้างตราสินค้า

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การดูแลเอาใจใส่แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจต่อสภาพแวดล้อมและสังคม แนวทางการแกปัญหาโดยใช้เครื่องมือการตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยองค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการจัดจำหน่ายทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย สถาบันคนกลางทางการตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดจำหน่าย

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด หลักการและกลยุทธ์ทางการตลาด  แนวความคิดทางการตลาดแบบผสม วิเคราะห์ตลาด        การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  การกำหนดกลยุทธ์  ด้านผลิตภัณฑ์  การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตั้งราคาและนโยบายราคา  การกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการขาย จริยธรรมการขาย การจัดรูปแบบองค์กรขาย การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย การกำหนดโควตาขาย การพยากรณ์ยอดขาย การปฏิบัติงานงาน การควบคุมและประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคดิจิทัล

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า นโยบายและกลยุทธ์ราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา วิธีการกำหนดราคา และจริยธรรมในการกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการสื่อสารการตลาด กระบวนการสื่อสารการตลาด เครื่องมือสื่อสารการตลาด การวางและการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ (On-line) และออฟไลน์ (Off-line) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาด การวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ   โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด และหลักการตลาดสมัยใหม่   กิจกรรม และหน้าที่ทางการตลาด   การแบ่งส่วนตลาด   ส่วนผสมทางการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ   สังคม  ที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค   การนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาด  จรรยาบรรณด้านการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองค์การแนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การตามหลักการบริหารงานคุณภาพแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การและการจัดการความเสี่ยงการใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริงวิเคราะห์ตัดสินใจเพื่อการจัดการ การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม


ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับ หน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีการศึกษาการจัดการ การประยุกต์หลักการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและการค้าส่ง  ประเภทของการค้าปลีกและการค้าส่ง  โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การจัดซื้อสินค้า  การควบคุมสินค้าคงคลัง    การกำหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง  การให้บริการลูกค้า  กฏหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง  แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง  เทคโนโลยีและสารสนเทศเกี่ยวกับการค้าปลีกและการค้าส่ง


 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ลักษณะตลาดสินค้าและบริการ
สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย การขนส่งสินค้า การคลังสินค้า กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด ลักษณะและองค์ประกอบการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ความคิดสร้างสรรค์ต่อสถานการณ์และภูมิปัญญาไทย กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ศึกษาเกี่วกับหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่ายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนข้อตกลงทางการค้า แนวโน้มการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการศิลปะเชิงพาณิชย์ องค์ประกอบของศิลปะ ทฤษฎีการตกแต่ง การออกแบบและตกแต่งเชิงพาณิชย์ การจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ สัญลักษณ์ทางธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศงานศิลปะเชิงพาณิชย์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักศิลปะการขาย ทฤษฏีแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคำพูดขาย เทคนิคการเสนอขาย เอกสารที่เกี่ยวกับการขาย การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การประเมินผลและการรายงานการขาย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและการค้าส่ง ประเภทของการค้าปลีกและการค้าส่ง โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการค้าปลีก และการค้าส่ง การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดซื้อสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง การให้บริการลูกค้า กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก และการค้าส่ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ง เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ์  หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์  ประเภทและลักษณะของบรรจุภัณฑ์  วัสดุบรรจุภัณฑ์  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบรรจุภัณฑ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  จรรยาบรรณนักการตลาด และเทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการขายออนไลน์ รูปแบบและประโยชน์การขายสินค้าออนไลน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตักสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาดออนไลน์  จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารการขายออนไลน์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหาข้อมูลการตลาด ประเภทและแหล่งข้อมูลการตลาด เครื่องมือการเก็บข้อมูล กระบวนการหาข้อมูลการตลาด การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การรายงานผลข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการการหาข้อมูลการตลาด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ทำเลที่ตั้ง แหล่งเงินทุน การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อมและแผนธุรกิจ

การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  ประเภทของการโฆษณาการสร้างสรรค์งานโฆษณา  สื่อโฆษณา  ประเภทของการส่งเสริมการขาย  เครื่องมือการส่งเสริมการขาย  การวัดผลและประเมินผลของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการจัดแสดงสินค้า ประเภทของการจัดแสดงสินค้า การวางแผนการจัดแสดงสินค้า การออกแบบผังร้านค้า การออกแบบการจัดแสดงสินค้า งบประมาณการจัดแสดงสินค้า การจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์และจัดแสดงสินค้า การติดตามผลและการประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการจัดแสดงสินค้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ บุคลิกภาพในอาชีพขาย กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคมและการสร้างความประทับใจในงานขาย

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาค ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษระของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของพนักงานขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ การออมและการลงทุน ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฏที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กรและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ศึกษาและปฏิบัติเกที่ยวกับหลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยการตลาด การออกแบบการวิจัย วิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล การสรุปผล และการรายงานผลการวิจัย

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพนักการตลาด คุณสมบัตินักการตลาด กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการสื่อสาร มารยาททางสังคม และการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า

ประยุกต์ใช้หลักการการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิการทำงานในการจัดการงานอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของการวางแผนงานอาชีพ การจัดทำเส้นทางอาชีพสำหรับบุคลากร ขั้นตอนและกิจกรรมในการวางแผนงานอาชีพ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบุคลลาในการพัฒนางานอาชีพ

ศึกษาและปฏิยัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักการจัดองค์การตามทฤษฎีต่าง ๆ ลักษณะโครงสร้างขององค์การแบบทางการและไม่เป็นทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มการเรียนรู้ การจูงใจ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับองค์การ การแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาองค์การ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางทำการ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการจำหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานการบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ  ที่ดิน  อาคารอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน การแบ่งและจัดสรรกำไร การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ ด้วยวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือสิ้นงวด การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาด และการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี จัดทำแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

              

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อยชำระและการเช่าซื้อ และการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ 

การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับเงินลงทุน ในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ

 และการจัดทำงบการเงินรวม

 


ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและแนวปฏิบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนระบบบัญชี ระบบทางเดินเอกสารในกิจการ การบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การคำนวณและนำส่งภาษีของธุรกิจด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์โดยระบบเครือข่าย

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐระบบการบริหารงบประมาณ หลักการนโยบายบัญชี ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน การแปลความหมายและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์รายงานการเงิน

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน และการจัดตั้งกิจการ ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนและข้อแตกต่างที่กำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การทำงบการเงินตามกฎหมาย ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออกหรือตาย การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชีการควบคุมภายใน การออกแบบและเลือกใช้เอกสาร ทางการบัญชี สมุดบัญชี การออกแบบระบบบัญชี วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย สินค้าคงคลัง ต้นทุนการผลิต ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินเดือนและค่าแรง ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุง การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงทำงาน อัตราค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุงปิดบัญชี และการจัดทำงบต้นทุนผลิต

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณวันครบกำหนดใช้เงินและดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงินการขายลดตั๋วเงิน และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของเช็ค การติดต่อกับธนาคารและรายการที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการฝากและถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย และการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ ด้วยวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือสิ้นงวด การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาด และการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี จัดทำแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัด การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท    การจำหน่ายหุ้นทุน  การริบหุ้น การเพิ่มทุน  การลดทุน   การจัดสรรกำไรโดยตั้งสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น   การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัด   การเลิกกิจการและชำระบัญชี   รวมทั้งการแก้ไข ข้อผิดพลาดทางบัญชี

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง งบการเงิน รายการปรับปรุง การปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้า การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้า โดยวิธีผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน วิธีการบัญชีที่ใช้สมุดบัญชีชุดหนึ่งต่างหาก การคำนวณกำไรขาดทุนก่อนการร่วมค้าสิ้นสุด การปรับปรุงและการปิดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี และการปิดบัญชีเมื่อการร่วมค้าสิ้นสุด การนำเสนอรายงานทางการเงินของกิจการร่วมค้า

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ ลักษณะของระบบใบสำคัญ วิธีการจัดเก็บใบสำคัญ การบันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ และทะเบียนจ่ายเช็ค


     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทำงบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้งการคำนวณเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การบันทึกบัญชี การจัดทำหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายและวิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย    และภาษีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ และติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย การปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย  การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย การใช้บริการ              บนอินเทอร์เน็ต การดูแลรักษาระบบเครือข่าย และความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย


         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส  การสำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล  การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธฺ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงาน ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชรพ หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมุูลเพื่องาานอาชีพและการสื่อสารข้อมุูลสารสนเทศ ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทำเอกสารรูปแบบต่าง ๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการ การสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ